Hélyette Geman

Picture of Helyette Geman

Gallery

Professor Paul Samuelson, Professor Hélyette Geman, and Professor Robert Merton at Collège de France

Professor Marc Yor and Professor Hélyette Geman at Collège de France

Entrance of Collège de France

Professor Hélyette Geman and Nassim Taleb at the first Bachelier World Congress

PhD document of Nassim Taleb